Postulat programowy termin realizacji

Przygotujemy wieloletni przejrzysty plan remontów budynków i mieszkań komunalnych.

Zadanie zrealizowane

Grudzień 2019

Umożliwimy mieszkańcom wykup mieszkań komunalnych z bonifikatą do 80% wartości, by zarządzanie większością budynków przejęły Wspólnoty Mieszkaniowe.

Zadanie zrealizowane

Czerwiec 2019

Stworzymy warunki, by Świętochłowice mogły pełnić rolę dewelopera, budując nowe mieszkania komunalne i utworzyć TBS.

Zadanie w trakcie realizacji

2021 - 2023

Dokonamy głębokiej restrukturyzacji i zmian w organizacji pracy spółki komunalnej MPGL.

Zadanie zrealizowane

2021 - 2023

Będziemy dążyć do podpięcia do sieci ciepłowniczej większości mieszkań komunalnych.

Zadanie w trakcie realizacji

2021 - 2023

Będziemy ubiegać się, by Świętochłowice zostały włączone do rządowego programu „Mieszkanie+”.

Zadanie zawieszone

 brak

Zwiększymy konkurencyjność wśród deweloperów w pozyskiwaniu terenów miejskich na cele mieszkaniowe z naciskiem na budownictwo wielorodzinne.

Zadanie przed rozpoczęciem realizacji

2022 - 2023

Dostosujemy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego do potrzeb mieszkaniowych miasta.

Zadanie w trakcie realizacji

2020 - 2023

Zwiększymy aktywność Świętochłowic w zakresie współpracy ze spółdzielniami mieszkaniowymi.

Zadanie w trakcie realizacji

2021 - 2023

Wyodrębnimy tereny pod indywidualne budownictwo jednorodzinne – nie deweloperskie, by nie niszczyć najcenniejszych terenów zielonych.

Zadanie w trakcie realizacji

2021 - 2023


Wprowadzimy przejrzysty i uczciwy system przyznawania mieszkań dzięki jawnemu rejestrowi i przejrzystym kryteriom punktowym.

Zadanie zrealizowane

Kwiecień 2019

 

 
Postulat programowy termin realizacji

Przeprowadzimy rewitalizację stawu Kalina pod nadzorem Ministerstwa Środowiska, RDOŚ, WIOŚ, ekspertów środowiskowych i mieszkańców.

Zadanie w trakcie realizacji

2020 - 2023

Zapewnimy badania profilaktyczne chorób nowotworowych dla mieszkańców zamieszkałych przy stawie Kalina.

Zadanie przed rozpoczęciem realizacji

2022 - 2023

Podejmiemy działania w celu likwidacji hałdy poprzemysłowej po Zakładach Chemicznych „Hajduki”.

Zadanie przed rozpoczęciem realizacji

 2023

Wprowadzimy całkowity zakaz masowej wycinki terenów leśno-parkowych.

Zadanie w trakcie realizacji

 2021 - 2023

Przywrócimy zdegradowanym lub zniszczonym terenom zielonym ich dawną funkcjonalność.

Zadanie w trakcie realizacji

2021 - 2023

Utworzymy użytek ekologiczny „Uroczysko” oraz zrewitalizujemy i wyodrębnimy tam strefę rekreacyjno-wypoczynkową.

Zadanie przed rozpoczęciem realizacji

2021 - 2022

Zachowamy dotychczasowy obszar użytku ekologicznego „Foryśka” oraz zadbamy o tereny znajdujące się wokół stawu.

Zadanie przed rozpoczęciem realizacji

2020 - 2021

Dokończymy rewitalizację Plant Bytomskich.

Zadanie przed rozpoczęciem realizacji

2021 - 2022

Wdrożymy projekt „Drzewko za dziecko” pozwalający rodzicom posadzić w mieście drzewko po narodzinach dzieci.

Zadanie przed rozpoczęciem realizacji

2021 - 2023

Wdrożymy projekt „Stop Śmieciochłowicom” powstrzymujący zasypywanie Świętochłowic śmieciami, szczególnie tymi niebezpiecznymi.

Zadanie w trakcie realizacji

2020 - 2023

Zainstalujemy w każdej dzielnicy czujniki pomiaru zanieczyszczenia powietrza w celu monitowania i przeciwdziałaniu smogowi w Świętochłowicach.

Zadanie przed rozpoczęciem realizacji

2021 - 2023

Zwiększymy ilości i wartości dopłat do wymiany pieców, tam gdzie niemożliwe będzie podpięcie do sieci ciepłowniczej.

Zadanie w trakcie realizacji

2021 - 2023

 

 
Postulat programowy termin realizacji

Wdrożymy projekt „Lokal za złotówkę” zachęcający nowe lokalne firmy lub przenoszące swą siedzibę do Świętochłowic do korzystania z miejskich zasobów komunalnych na preferencyjnych warunkach.

Zadanie zrealizowane

 Rok 2020

Wprowadzimy przejrzyste zasady wspierania świętochłowickich przedsiębiorców w realizacji zadań na terenie miasta.

W trakcie realizacji

2020 - 2023

Powołamy Świętochłowicki Inkubator Przedsiębiorczości.

Zadanie zawieszone

 brak

Wprowadzimy miejski system taniej reklamy zewnętrznej dla lokalnych przedsiębiorców.

W trakcie realizacji

2021 - 2023

Dostosujemy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego do celów inwestycyjnych.

W trakcie realizacji

2020 - 2023

Wdrożymy projekt edukacyjny „Odważnie w przyszłość z ekspertem” ułatwiający uczniom świętochłowickich szkół w klasach ósmych oraz w klasach szkół ponadpodstawowych podejmowanie decyzji o wyborze przedsiębiorczej ścieżki kariery.

W trakcie realizacji

2021 - 2023

Wprowadzimy do szkół średnich i zawodowych dodatkowy przedmiot: “Przedsiębiorczość”.

Przed rozpoczęciem realizacji

2021 - 2022

Przeprowadzimy reorganizację Powiatowego Urzędu Pracy dostosowując go do aktualnej sytuacji na rynku pracy.

W trakcie realizacji

2020 - 2023

Zweryfikujemy dotychczasowe umowy sprzedaży lub użytkowania wieczystego terenów miejskich na cele inwestycyjne w celu zabezpieczenia interesu Miasta Świętochłowice.

W trakcie realizacji

2020 - 2023

 

 
Postulat programowy termin realizacji

Zmienimy formułę przebudowy stadionu OSIR z zachowaniem pełnej funkcjonalności piłkarskiej oraz umożliwiającej organizowanie rozgrywek ligowych drużyny żużlowej.

Zadanie przed rozpoczęciem realizacji

2020 - 2023

Zbudujemy pasywną halę sportową w obrębie kompleksu sportowego OSIR Skałka.

Zadanie w trakcie realizacji

2022 - 2023

Przeprowadzimy reorganizację basenu na Skałce wraz z wprowadzeniem tradycyjnych systemów filtrowania wody i uporządkowaniem miejsc do wypoczynku.

Zadanie przed rozpoczęciem realizacji

2022 - 2023

Rozbudujemy sieć ścieżek rowerowych i uporządkujemy obecne doprowadzając je do stanu bezpiecznego użytkowania.

Zadanie przed rozpoczęciem realizacji

2021 - 2023

Zbudujemy otwarte kąpielisko przy stawie „Magiera”.

Zadanie przed rozpoczęciem realizacji

 2023

Doprowadzimy do reaktywacji piłkarskiej drużyny dziewcząt „Tygryski.

Zadanie zrealizowane

 2019

Powołamy Amatorską Miejską Ligę piłki nożnej, siatkówki i koszykówki.

Zadanie przed rozpoczęciem realizacji

 2021 - 2023

Rozwiniemy infrastrukturę do aktywnej rekreacji w dyscyplinie Nordic Walking.

Zadanie przed rozpoczęciem realizacji

2021 - 2023

Powołamy Metropolitarne Centrum E-gamingu.

Zadanie przed rozpoczęciem realizacji

2021 - 2023

Przeprowadzimy kompleksowy remont infrastruktury sportowej w zespole szkół przy ulicy Sudeckiej w dzielnicy Chropaczów, tak by obiekt służył również mieszkańcom Osiedla na Wzgórzu.

Zadanie w trakcie realizacji

2021 - 2022
 
Postulat programowy termin realizacji

Przywrócimy dodatkowy komisariat policji w dzielnicy Lipiny.

Zadanie zawieszone

 zawieszony

Zlikwidujemy Straż Miejską, a strażnikom zaproponujemy przekwalifikowanie i skierowanie do służby w policji.

Zadanie zawieszone

 zawieszony

Stworzymy w urzędzie Pracownię Urbanistyczną w celu zachowania ładu przestrzennego w Świętochłowicach. Przywrócimy miejski inspektorat budowlany.

Zadanie w trakcie realizacji

2021 - 2023

Podejmiemy działania inwestycyjne przywracające atrakcyjność centrum Świętochłowic. Przywrócimy funkcję „gospodarza domu” w budynkach komunalnych odpowiedzialnych m.in. za bieżący monitoring problemów związanych z bezpieczeństwem mieszkańców.

Zadanie w trakcie realizacji

2020 - 2023

Obejmiemy szczególnym nadzorem budynki, w których znajdują się mieszkania socjalne. Otworzymy się na współpracę z miastami ościennymi oraz całej metropolii, szczególnie te bezpartyjne, jak Katowice, Gliwice i Zabrze, w celu realizacji wspólnych projektów.

Zadanie w trakcie realizacji

2021 - 2023

Przygotujemy i wdrożymy aplikację pozwalającą mieszkańcom samodzielnie zgłaszać problemy związane z bezpieczeństwem i jakością życia w mieście oraz kontrolować ich realizację na każdym etapie.

Zadanie zrealizowane

 2019
 
Postulat programowy termin realizacji

Ustalimy przejrzyste zasady inicjatywy uchwałodawczej pozwalającej mieszkańcom proponować własne projekty uchwał.

W trakcie realizacji

2020 - 2023

Uregulujemy prawnie zasady konsultacji społecznych w trosce o strategiczne inwestycje w mieście, zwłaszcza w przypadku decyzji dotyczących spraw związanych z ochroną środowiska.

W trakcie realizacji

2020 - 2023

Wprowadzimy przejrzyste i uczciwe zasady awansów zawodowych mieszkańców Świętochłowic zatrudnianych w sektorze publicznym, w tym w administracji i edukacji, służące szczególnie odblokowaniu ścieżek awansu dla młodych.

W trakcie realizacji

2020 - 2023

Powołamy rady osiedlowe lub dzielnic jako pomocnicze jednostki wspomagające władzę uchwałodawczą. Zmienimy formułę budżetu obywatelskiego, wykluczając zadania własne gminy i radnych, jako wnioskodawców, zwiększając jednocześnie kwotę do 3 milionów złotych rocznie.

W trakcie realizacji

2020 - 2022

Odpolitycznimy Radę Działalności Pożytku Publicznego, gdzie przedstawiciele miasta będą mogli stanowić maksymalnie 25% składu rady

Przed rozpoczęciem realizacji

2020 - 2023

Wesprzemy działalność seniorów poprzez utworzenie „Domu Seniora”, powołanie Rady Seniorów i Akademii Seniora.

Przed rozpoczęciem realizacji

2021 - 2023

Zwiększymy rozwój aktywności społecznych różnych środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osobom niepełnosprawnym.

W trakcie realizacji

2020 - 2023

Upublicznimy rejestr umów publicznych we wszystkich jednostkach administracji publicznej, podległych miastu instytucjach oraz spółkach miejskich.

W trakcie realizacji / zrealizowane

2020 - 2023

Zlikwidujemy nieefektywne stanowiska pracy obsadzone osobami z nadania partyjnego, szczególnie ludźmi spoza Świętochłowic.

W trakcie realizacji

2020 - 2023

Zweryfikujemy i unormujemy wynagrodzenia na najwyższych stanowiskach w mieście dostosowując je do realnych możliwości finansowych miasta.

W trakcie realizacji

2020 - 2023

Zmienimy zasady podejścia do mieszkańców Świętochłowic w przypadku załatwiania spraw w urzędach: zniknie postawa obsługi mieszkańca jako petenta, wprowadzona zostanie postawa obsługi mieszkańca jako klienta. Wprowadzony zostanie system ocen obsługi przez mieszkańców, który będzie miał wpływ na sposób premiowania pracowników urzędów i instytucji.

W trakcie realizacji

2020 - 2023

Wdrożymy projekt „Historia pisana na murach”, jako hołd dla historii miasta, w ramach którego w wybranych miejscach Świętochłowic powstaną na budynkach estetyczne i subtelne murale odwołujące się do najważniejszych wydarzeń z historii miasta.

Przed rozpoczęciem realizacji

2021 - 2023

Zadbamy o zachowanie zabytkowego, poprzemysłowego osiedla domków fińskich w dzielnicy Piaśniki, wraz z kompleksowym remontem budynków oraz rewitalizacją otoczenia osiedla.

W trakcie realizacji

2020 - 2022

Podejmiemy starania o przejęcie zabytkowej wieży ciśnień wraz z perspektywą kompleksowego remontu obiektu i przeznaczeniem go na cele kulturalno-oświatowe.

Przed rozpoczęciem realizacji

2021 - 2023

Powołamy „Dom Społecznika”, jako miejsca spotkań organizacji społecznych z mieszkańcami i partnerami, udostępniającego organizacjom powierzchnie konferencyjne i sprzęt biurowy.

Przed rozpoczęciem realizacji

2021 - 2023

Zainicjujemy akcję „1% dla Świętochłowiczan”, podczas której mieszkańcy będą mogli w jednym miejscu wybrać możliwość wsparcia 1% z podatku jedną ze świętochłowickich organizacji.

W trakcie realizacji

2020 -  2023

Znaczną część organizacji imprez i wydarzeń kulturalnych w mieście przekażemy lokalnym organizacjom społecznym.

W trakcie realizacji

2020 - 2023

Dostosujemy infrastrukturę szkolną do potrzeb miasta z uwzględnieniem planu przywrócenia szkół, które rozładują tłok w przepełnionych obecnie placówkach.

Zadanie zrealizowane

2021 - 2022

Powołamy zespół, którego celem będzie utworzenie w Świętochłowicach zakładu aktywności zawodowej dla osób niepełnosprawnych.

Przed rozpoczęciem realizacji

2021 - 2023

 

Image

Jestem zawsze otwarty na Państwa opinie, uwagi, pomysły i spostrzeżenia. Gorąco zachęcam każdego z Państwa do bezpośredniego kontaktu.

Aby skontaktować się ze mną, uprzejmie proszę o zgłoszenie się do kancelarii Prezydenta Miasta Świętochłowice w Urzędzie Miejskim przy ul. Katowickiej 54, gdzie po podaniu tematu spotkania, zostaną Państwo umówieni w najszybszym możliwym terminie. Spotkanie można umówić również telefonicznie, pod nr tel.: 32 349 18 11.

Zachęcam również do korzystania z formularza.

 

 

Daniel Beger

Prezydent Miasta Świętochłowice

 

ul. Katowicka 54

41-600 Świętochłowice

tel. +48 32 349 18 11

 

 

 

 

 

 

 

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2020 Daniel Beger

Nawigacja

Tweets by d_beger